Müşviq Hüseyn oğlu Mustafayev ( psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, məsul katib)

Bakı Dövlət Universitetinin “ Sosial və pedaqoji psixologiya” kafedrasının müəllimi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

2016-cı ildə  Bakı Dövlət Universitetinin sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasında müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2003-ci ildə BDU-nun psixologiya kafedrasının dissertantı olmuş və 2005-ci ildə “Gənclərin mənəvi inkişafının bəzi sosial-psixoloji cəhətləri” mövzusunda psixologiya  üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1997-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin  psixologiya ixrisası üzrə bakalavr pilləsini, 1999-cu ildə isə ümumi psixologiya ixtisası üzrə magistraturasını bitirmişdir.

2003-ci ildə BDU-nun psixologiya kafedrasının dissertantı olmuş və 2005-ci ildə “Gənclərin mənəvi inkişafının bəzi sosial-psixoloji cəhətləri” mövzusunda psixologiya  üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə etmiş və psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 2011-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Psixologiya kafedrasının elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantıdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1999-cu ildə BDU-nun  Psixologiya kafedrasının saathesabı müəllimi

2000-2008 -ci dövrə kimi  “Eksperimental psixologiya ETL-də kiçik elmi işçi,

2008- hazırkı dövrə kimi “Eksperimental psixologiya ETL-də  elmi işçi

2016-cı ildən hazırkı dövrə kimi - BDU-nun sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasında  müəllim

2006- cı ildən hazırkı dövrə kimi Psixologiya jurnalının məsul katibi

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

“Təhsilin aktual sosial psixoloji problemləri”, “Təhsilin idarə edilməsinin psixoloji məsələləri “, “İxtisas praktikumu  (Sosial psixologiya)”, “Ümumi psixologiya” kursunun «Diqqət və hafizə», “Təfəkkür və nitq”, “Fərdiyyət və şəxsiyyət” bölməsi və qeyri-ixtisas fakültələrində «Psixologiya» fənləri üzrə mühazirə və seminar dərsləri aparır. 

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Mədəniyyət və şəxsiyyət . Mədəni müxtəliflik şəraitində  şəxsiyyətin sərvət meyl­lə­ri­nin transfor­masiya­sı.

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

Respublika və Beynəlxalq konfranslarda iştirak edib.

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Təfəkkür psixologiyasi:müasir vəziyyəti və inkişaf perspektivləri// Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011, 14 s. (həmmüəlliflər: B.H.Əliyev, K.R.Əliyeva, R.V.Cabbarov)
 • Ümumi psixologiya (Təfəkkür və nitq)// Proqram,  Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011, 15 s.
 • Psixologiyanın metodoloji problemləri// Proqram, Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011, 11 s.
 • Yaradıcılığın ümumpsixoloji problemləri// Proqram, Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2011, 12 s.
 • Mədəniyyət sosial-psixoloji fenomen kimi// Psixologiya jurnalı, Bakı, 2011, №3, с.3-12
 • Культура и самореализация// Вектор науки, Тольяттинского Государственного Университета, 2013, №4, с.85-99
 • О подходе к проблеме ли­чности     и культ­у­ры  в совр­емен­ном общ­естве //7 Международной конференции "European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches", 9 s.
 • Hipnoterapiyanın bəzi məsələlərinə dair// AMİ-nin “Xəbərlər”elmi-metodik jurnalı, 2014  №3,  səh. 6
 • The effect of playing on children s social skills   (Case of study: Preschool children in Tehran)// Journal  of Iranian Social Development Studies (JISDS), Vol.6.,No 3,Summer, 2014, 4 s.

· Kультурное регулирование личностного поведения // Украинский Государственного Университета, 2014, №4, с123-130

· Psychological analysis of the factors influencing the  formation of the national character"European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches" Vol.3, 2014, 4 s. (həmmüəllif: İ.M.Məmmədli)

 • Şəxsiyyətin sosiallaşmasında mədəni dəyərlərin rolu// Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri, 2015  15(2),  s.17-24 (həmmüəllif: İ.M.Məmmədli)
 • Şəxsiyyətin  dəyərlər sisteminin psixoloji təhlili// Psixologiya jurnalı, 2015, № 3, (həmmüəllif: İ.M.Məmmədli)
 • Роль этно-культурных факторов в социа­лиза­ции личности// European Applied Sciences #10 – 2015, s.30-33, (həmmüəllif: İ.M.Məmmədli)
 • Milli və etnik identikliyin bəzi psixoloji məsələlərinə dair// BDU, Mədəni müxtəliflik dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, 29 aprel 2016, s. 288-289
 • Identiklik probleminin tədqiqi istiqamətləri// Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri, Bakı, №16, 2016, s.121-123
 • Məcburi köçkün şagirdlərin təlimdə stressədavamlılıq xüsusiyyətlərinin qiymətləndirilməsi // Şagird nəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi: məzmun və vasitələrin yaradılması problemləri mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans, s. 200-201
 • Qaçqin və məcburi köçkünlərdə psixoloji vəziyyətin təzahür xüsusiyyətləri// Qərb Universitetinin Elmi xəbərləri. Bakı, 2016, s.138-146
 • The Characteristics of Social and Psychological Adaptation and Stress Resistance of IDPs Living in Baku City and its Surrounding Districts// International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN (Online): 2319-7064 Index Copernicus Value (2013): 6.14 | Impact Factor (2015): 6.391, s.1715-1721
 • Şəxsiyyətin formalaşmasında etnik adət-ənənələrin rolu// Psixologiya jurnalı, 2016, № 3, s.57-62
 • Mədəni dəyərlərin formalaşmasının yol və vasitələri// Psixologiya jurnalı, 2016, № 4, s.74-80
 • Məcburi köçkünlərin sosial adaptasiyasına təsir göstərən amil­lərin psixoloji təhlili// Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı, 2016, №2, s.150-154
 • Görmə qavrayişinin ya­ra­n­masında gözün gözün  hərəki   aktivliyinin  rolu// Qərb Universitetinin Elmi xəbərləri. Bakı, № 2,2016, s.97-107
 • Cinayi davranışın tədqiqi istiqamətləri// Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri, Bakı, №17, 2016, s.204-209
 • Şəxsiyyət və mədəni mühit// Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin 25illik nyubleyinə həsr olunmuş “Çağdaş dövr və sosial elmlərin aktual problemləri” mövzusunda Ümumrespublika elmi-praktik konfransı, s.105-107
 • Aqressiya probleminə müxtəlif yanaşmalar// Sosial elmlər və psixologiya fakültəsinin 25illik nyubleyinə həsr olunmuş “Çağdaş dövr və sosial elmlərin aktual problemləri” mövzusunda Ümumrespublika elmi-praktik konfransı,2016, s.32-35
 • Qurbanın psixoloji xüsusiyyətləri// Qərb Universitetinin Elmi xəbərləri. Bakı, № 2, 2016, s.108-114
 • Diqqət və hafizə// Təhsil nəşriyyatı, 370 s

· Peşə identikliyinin formalaşmasına təsir göstərən amillər// Ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə  həsr olunmuş “Çağdaş dövr və təhsil” mövzusunda Ümumrespublika elmi-praktik konfransı, 4 may 2017, s.39-40

· Tələbələrdə peşə identikliyinin formalaşmasına təsir göstərən amillərin psixoloji təhlili// Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri, Bakı, №18, 2017, s.321-325

· Cinayi əməlin psixoloji strukturunun təhlili// Sosial və humanitar elmlərin müasir problemləri, Bakı, №18, 2017, s.347-351

· Studying Loneliness, Friendship, Self-Esteem of Turkish Young Students Using Facebook in High Schools of The Azerbaijan Republic//2.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, 2017, s.32

· Mədəni müxtəliflik şəraitində şəxsiyyətin milli  identikliyinin formalaşmasına təsir göstərən amillərin təhlili// Psixologiya jurnalı, 2017, № 1, s.73-79

· Mədəniyyətin  şəxsiyyətin sosiallaşmasında rolu// Psixologiya jurnalı, 2017, № 2, s.62-67

· Mədəniyyət şəxsiyyətin  sosial davranışının tən­zim­lə­yici amili kimi// Qızlar Universitetinin xəbərləri, Bakı, 2017,  №4, s.60-66

· FACTORS AFFECTING STUDENTS' PROFESSIONAL IDENTITY// Education & Educational Research, 2018"