Rəşid Vəkil oğlu Cabbarov (psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

BDU-nun  Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasının dosenti

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1970-ci il mayın 16-da Zəngilan rayonunun Rəzdərə kəndində anadan olub.

1977-1987-ci illərdə Zəngilan rayonunun Rəzdərə kənd orta məktəbində oxuyub.

1988-1990-cı illərdə Rusiya Fedarasiyasında hərbi xidmətdə olub.

Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1993- 1997-ci illərdə BDU-nun sosial elmlər və psixologiya fakültəinin bavalavr, 1997-1999-cu illərdə həmin fakültənin psixologiya üzrə magistraturasını birimişdir.

2004, psixol.ü.fəlsəfə doktoru  «Yeniyetmələrdə özünüdərketmə prsesinin psixoloji təhlili» 6104.01-pedaqoji psixologiya ixtisası üzrə

2000, Elmi işçi,

2008, Böyük elmi işçi.

2013, Dosent

2017, “Təhsildə şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsinin psixoloji problemləri”  6104.01-pedaqoji psixologiya ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000-2008, elmi işçi, Eksperimental psixologiya laborotoriyası «ETL»

2008 – böyük elmi işçi.

2016-cı ildən hal-hazıra kimi   Sosial və pedaqoji psixologiya kafedrasının müəllimi

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Ümumi psixologiya, Yaradıcılıq psixologiyası, Hüquq psixologiyası,  Pedaqoji psixologiya., Klinik psixologiya, Psixoterapiya.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təhsil və şəxsiyyət, şəxsiyyətin özünündərketməsi və özününgercəkləşdirməsi, klinik psixoloji problemlərlər, psixoterapevtik kosultasiyalar aparır.

ÇAP OLUNMUŞ  ƏSƏRLƏRİ

85 elmi məqalənin və 6 kitabın müəllifidir.

Comparing of emotion controlling and evulation of body imagination among athletes and non-athletes // International Research Journal of Applied and Basic Sciences ISSN, 2013, 2251-838X Vol, 4(8) :2303-2305

 1. Parental Bonding and Eating Disorders Symptoms: The Mediating Role Emotion Regulation Difficulties // Journal of American Science ,2013, ISSN, ,1545-1003
 2. Воздействии процесса самореализации подростков на них професиональю ориентацию // Вектор науки, Тольяттинского Государственного Университета, 2013, №2, с.97-100
 3. A study of the relat­ion­ship between self-reali­zation of students with their academic achie­vem­ents // International Journal of Current Life Sciences - Vol.4, Issue, 8, İmpackt fartor 0,580, August, 2014
 4. Learning models and prospects of its application to modern class // European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches, Vol.4,2015
 5. Экспериментально-психологическое исследование степени самоа­ктуа­лиза­ции студентов разных специальностей // Мıжнородний науковий форум: соцiологiя, психологiя, педагогiка, менеджмент, випуск 18, с.140-148,
 6. The characteristics of social and psychological adaptation and stress resistance of IDPs living in Baku city and its surrounding districts // International Journal of Science and Research (IJSR),ISSN (Online): 2319-7064, Volume 5 Issue 8, İndia, 2016. p.1715-1721
 7. Məcburi köçkünlərin sosial adaptasiyasına təsir göstərən amil­lərin psixoloji təhlili // Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun Elmi Əsərləri, Bakı, 2016, №2, s.150-154
 8. Məcburi köçkün şagirdlərin təlimdə stressədavamlılıq xüsusiy­yət­ləri­nin qi­y­mət­lən­dirilməsi// “Şagird nailiyyətlərinin qiymət­lən­diri­l­m­ə­si”. Beynəlxalq elmi konfransın material­la­rı.   Bakı: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazir­li­yi TPİ. Bakı: s.201-203
 9. Qaçqın və məcburi köçkünlərdə psixoloji vəziyyətin təzahür  xü­susi­yyətləri // Qərb Universitetinin Elmi Xəbərləri, Bakı, 2016,  №2, s.78-85
 10. The impact of traumatic cases on the self – realization of students // International Journal of Science and Research (IJSR),ISSN (Online): 2319-7064, İmpact faktor 6,14,Volume 5, Issue 9, September 9, İndia, 2016, p.551-556.
 11. Tələbələrdə sosial-psixoloji adaptasiyanın səviyyəsi ilə özünügerçəkləşdirmənin əlaqəsi- Psixologiya jurnalı, Bakı, 2017,  №2, s.85-99
 12. Traumatic factors affecting the self-realization of students - Vol. 8, Issue 6; June, 2017, Issue of International Journal of Pharmaceutical sciences and Research, p. 2682-2690 (Thomson Reu­ters)
 13. Factors affecting the development of self-realization among students of different professions-Science and Education, Vol. 9, Issue 9; 2017, p.75-87 (Thomson Reuters)
 14. Studying Loneliness,Friendship, Self-Esteem of Turkish Young Students using Facebook in High of The Azerbaijan Republic- Avrasya Pozitif Psikoloji kongresi. Ankara, 2017, p.32-37

KITABLAR:

 1. Təhsildə şəxsiy­yət prob­lemi  (B.H.Əliyev ilə müştərək).Bakı: 2008, 132 s.
 2. Pedaqoji psixo­lo­gi­ya ­ (B.H.Əliyev və K.R.Əliyeva ilə müştərək). Bakı: 2012, 254 s.
 3. ­(Hüquq psix­o­l­ogiyası  (B.H.Əliyev və K.R.Əliyeva ilə müştərək). Bakı: 2012, 85 s.
 4. Gerçəklik terapiyası və ya yaşamaq sənəti (2017), 216 s.
 5. Özünügerçəkləşdirmənin psixologiyası. Bakı: 2016, 260 s.
 6. Ermənistan–Azərbaycan-Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində tra­­v­maya məruz qalmış insa­nların psixoloji vəziyyətinin qiymət­­ləndirilməsi. Bakı: 2017, 200 s.
 7. İnstiktlə mübarizə. Bakı: 2018, (çapa hazırlanır).

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR, KURSLAR, TRENİNQLƏR

 1. 2018. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun elan edilərək keçirilmiş “Elm-Təhsil İnteqrasiyası” məqsədli qrant müsabiqəsi (EİF/MQM/Elm-Təhsil-1-2016-1(26)) üzrə qalibi. Layihə rəhbəri.
 2. 2014. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun 2014-cü ildə elan edilərək keçirilmiş  3-cü “ŞUŞA QRANTI” müsabiqәsinin (EİF/MQM-3-Shusha-2014-7(22)) qalibi. Layihə rəhbəri.
 3. 2009. Türkiyə Respublikası, Burdur şəhəri.Öyrənmənin dərketmə modeli.
 4. 2004 UNİCEF, İDP pilot məktəblərində ilkin vəziyyətin dəyərləndirilməsi. Test rəhbəri
 1. 2003- 2004 CITO (National Institute of Measurement) (The Nederland) “Monitorinq və Tədqiqat ” layihəsinin keçirilməsi zamanı test rəhbəri olmuşdur. Təhsil Nazirliyi / Dünya Bankı, Azərbaycan Təhsil İslahatı Layihəsi. Test rəhbəri
 2. 2003 CITO (National Institute of Measurement) (The Nederland). Milli qiymətləndirmə (psixometriya) üzrə sınaq testlərinin keçirilməsi zamanı test rəhbəri olmuşdur. Təhsil Nazirliyi / Dünya Bankı, Azərbaycan Təhsil İslahatı Layihəsi. Test rəhbəri
 3. 2002 UNICEF, “Erkən Uşaqlıd Dövründə Qayğı və İnkişaf üzrə valideynlərin və tərbiyəçilərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi” layihəsi. Məsləhətçi
 4. 1999 UNICEF, “ Çətin vəziyyətlərdə uşaqlar kömək" layihəsi. Trener
 5. 1996 UNICEF, Qaçqın və köçkün uşaqların psixi inkişafının diaqnostikası. Məsləhətçi


"