Hikmət Əbdül oğlu Əlizadə( pedaqoji elmlər doktoru, professor)

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

01.09.1956-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 
1963-1973-cü illərdə orta məktəbdə təhsil alıb. 
1973-cü ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki N.Tusi adına ADPU) ümumi texniki fənlər fakültəsinə qəbul olub, 1978-ci ildə isə həmin fakültəni fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 
Həmin ilin sentyabr ayindan 9 saylı internat məktəbində müəllim vəzifəsində çalışıb.
1984-cü ildən hal-hazıradək BDU-da pedaqogika kafedrasında müəllim, dosent, professor vəzifələrində işləyir. 2006-cı ildən isə “Sosial elmlər və psixologiya” fakültəsinin dekanıdır. 
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1973-1978-сi illərdə tələbə, ümumi texniki fənlər fakültəsi, V.İ.Lenin adına APİ (indiki N.Tusi adına ADPU)
1980-1984-cü illər aspirant, SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ-nda (indiki ADDU-i) pedaqogika ixtisası üzrə 
1985-ci il, pedaqoji elmlər namizədi, Tbilisi şəhərində N.Qodebaşvili adına Elmi Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutu
1987-ci ilin dekabr ayında müsabiqə yolu ilə BDU-nun pedaqogika və psixologiya kafedrasında dosent vəzifəsinə seçilib.
1996-cı il, pedaqoji elmlər doktoru, “Tərbiyənin demoqrafik problemləri” mövzusu, Azərbaycan Respublikası ETPEİ

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1978-ci ilin sentyabr ayindan 9 saylı internat məktəbində müəllim vəzifəsində çalışıb.
1984-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında assistent işləyib.
1987-ci ilin dekabr ayında müsabiqə yolu ilə BDU-nun pedaqogika və psixologiya kafedrasında dosent vəzifəsinə seçilib.
1998-ci ilin may ayından BDU-nun “Pedaqogika” kafedrasında professor vəzifəsində çalışır. 
2006-cı ildən “Sosial elmlər və psixologiya” fakültəsinin dekanıdır. 
100-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 10 kitab, 2 dərs vəsaiti, 5 monoqrafiyanın, 6 proqramın, 4 metodik tövsiyənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Sosial pedaqogikasının demoqrafik problemləri

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Pedaqogika tarixində sosial pedaqoji ideyalar. Bakı Universitetinin xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı, 2006, №3, s.139-147.
 2. Şaqirdlərin tərbiyəsində asudə vaxtın rolu. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi əsərləri., Bakı 2007, №1, s.166-170.
 3. Ailədə uşaqın sosial inkişaf şəraiti - ətraf mühitin sosial komponentidir. Bakı Dövlət Universiteti akademik Həsən Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Ekoloqiya: təbiyət və cəmiyyət problemləri”. Beynəlxalq elmi konfrans 8-9 noyabr, Bakı, 2007. “Qloballaşma şəraitində müasir pedaqogika elminin aktual problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik konfransının materialları, Bakı, 2007, s.595.
 4. Demokratiya Azərbaycanın seçdiyi və inamla irəlilədiyi yoldur. Ü.Şəfiyevlə birqə. “Azərbaycan” qəzeti, 29 noyabr, 2007, s.3.
 5. Şaqirdlərin vaxt büdcəsivə ünsiyyət tələbatının təmin edilməsi. Elmi-praktik konfransının materialları. 2007, с.74-76.
 6. Milli fəlsəfə dərsliyi. Q. Abbasova ilə birqə. “Xalq” qəzet, 8.12.07.
 7. “Yeni sosiologiya dərsliyi”. Q. Abbasova ilə birqə. «Xalq qəzeti», 4.04.2008, Bakı, 2008, s.3.
 8. Yazıçı və zaman. «Mir Cəlal Paşayevin sosial pedaqoji baxışları». Mir Cəlal Paşayevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. s.303-305.
 9. Əsrin meqameylləri psixoloji problemləri. Ə.Əlizadə ilə birqə. I cild. Monoqrafiya. ADP-nun nəşriyyatı. Bakı, 2008, s.479.
 10. Əsrin meqameylləri psixoloji problemləri. Ə.Əlizadə ilə birqə. II cild. Monoqrafiya. ADP-nun nəşriyyatı. Bakı, 2008, s.598.
 11. Əsrin meqameylləri psixoloji problemləri. Ə.Əlizadə ilə birqə. III cild. Monoqrafiya. ADP-nun nəşriyyatı. Bakı, 2008, s.501.
 12. Yeni pedaqoji təfəkkür: psixopedaqogikaya qiriş. Ə.Əlizadə ilə birqə. Monoqrafiya. ADP-nun nəşriyyatı. Bakı, 2008, s.479.
 13. Təhslin sosial pedaqoji məsələləri. Q.Abbasova R. Mahmudova ilə birqə. Dərs vəsaiti. Turan evi nəşriyyatı. Bakı, 2008, s.202.
 14. Sosial işin bəzi aktual problemləri. Q.Abbasova R. Mahmudova ilə birqə. Müasir dövrdə sosial-siyasi və iqtisadi problemlər» (Məqalələr toplusu). II buraxılış. Bakı, 2008, s.71-78
 15. Pedaqoji psixologiya. Proqram. Bakı,BDU,2011,3 ç.v.
 16. «Pedaqogikanın əsasları» dərs vəsaitinə rəy. Bakı, BDU, 2011, 18 ç.v.
 17. «Ali məktəb pedaqogikası» dərs vəsaitinin redaktoru. Bakı, BDU, 2011, 15 ç.v.
 18. Sosial elmlər və psixologiya -20.  kitab. Bakı, BDU, 2011, 9,3 ç.v.

2015-ci ilə aid elmi fəaliyyətinin bir qismi:

 1. Azərbaycan təhsilində təxəyyül mərhələsi (R.Mahmudova) Məq. V Beyn. Təhsil Forumu, Kipr, XI 2015
 2. Ali məktəb mühazirəsi və onların tipləri (L.Qasımova) Məq. VII Resp. E. Pr. Konfr. Mat. B. V. 2015, s. 213-215
 3. Ümumi təhsil kurikulumun əsasları (M.İsmixanov) dərs vəsaiti Elmi redak. B., ADPU, 2015, 12,5 ç.v.
 4. Pedaqogika (R.Hüseynzadə) dərslik Rəy B., ADPU, 2015, 20 ç.v.
 5. The role of the “teacher-student” relations in the formation of “residual” knowledge (R.Mahmudova) (İmprapakt-faktorlu jurnal) Məq. Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences  2015, s. 911-918

2016-2017-ci ilə aid elmi fəaliyyətinin bir qismi:

 1. The psychological Analysis of Factors Influencing the Development of Intergenerational Relationships in Family. Məqalə, İmpact Factor jurnal. 2016
 2. Multicultural Family in the Modern World. Məqalə, “Family in Situation of conflict and danger” adlı beynəlxalq konf. Polşa 2016
 3. Sürekli eğitim kimliğinin sosyallaşması faktörü (həmmüəllif). Məqalə, VII Uluslararası eğitim yönetimi forumu. Kipr noyabr, 2016
 4. Fasiləsiz təhsil sistemi və şəxsiyyətin sosiallaşması problemi. Tezis, SEP –25, Resp. e/konf, XII.2016 s. 140-142
 5. Tələbələrlə fərdi işin aparılmasına dair. Məqalə, Resp. e/k. V, 2016, s. 237-239
 6. Təhsilin əsasları (M.İsmixanov) dərslik. E/red., B, ADPU, 2016, 13 ç.v
 7. Ali məktəb pedaqogikası (M.İsmixanov) dərs vəsaiti. B, ADPU, 2016, 15 ç.v
 8. Ümumtəhsil kurikulumun əsasları, dərslik. E/red., B, ADPU, 2016, 12,5 ç.v
 9. Yeni təhsil konsepsiyası inkişaf nəzəriyyəsi müstəvisində, Məqalə. // IX resp. e/konf, 4 may 2017, səh. 53-54
 10. Ənənəvi təlimdən yeni pedaqoji təfəkkürə gedən yol, Məqalə // Resp. e/konf, 6 dekabr 2017. Səh. 11-16


"