Rəna Həmid qızı Qədirova ( psixologiya elmləri doktoru, professor)

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

R.H.Qədirova 26 avqust 1953-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 1974 -ci ildə APİ-nin biologiya fakültəsini fərglənmə diplomu ilə bitirib. 1980-ci ildə BDU-nun psixologiya kafedrasının müəllimidir. 1999-ci ildə BDU-nun psixologiya kafedrasının dosenti seçilib. O, 1994-cü ildə “Bədii mətnlərin mütaliəsi psixoloji təhlilin predmeti kimi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası, 2009-cu ildə “Azərbaycanlı uşaq və yeniyetmələrin milli identikliyinin inkişafının sosial-psixoloji problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib. 2013-cü ildən psixologiya kafedrasında professor vəzifəsində çalışır. Bir sıra beynəlxalq seminar və konfranslarda iştirak edib. 3 beynəlxalq elmi tədqiqat layihəsinin iştirakçısı olub. 2 monoqrafiyanın, 90 elmi məqalənin 1 dərsliyin, 1 dərs vəsaitinin, 4 metodik vəsaitin, tədris etdiyi fənlərə uyğun  10 proqramın  müəllifidir.

ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1994 –ci ildən psixologiya elmləri namizədi
 • 1999 – ci ildə dosent elmi adı
 • 2009-cu ildən psixologiya üzrə elmlər doktoru
 • 2017 – ci ildə professor elmi adı

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1980-ci ildə BDU psixologiya kafedrasının müəllimi
 • 1999-ci ildən BDU psixologiya kafedrasının dosenti
 • 2013-çü ildən BDU psixologiya kafedrasının professoru
 • 2 monoqrafiya, 90 məqalənin, 1 dərsliyin, 1 dərs vəsaitinin, 4 metodik vəsaitin,10 proqramın müəllifidir

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

“Ümumi psixologiya”, “Dinin psixologiyası”, “Koqnitiv psixologiya”, “Ünsiyyət psixologiyası”, “Müqayisəli  və  zoopsixologiya”, “Psixologiyada idrakin səviyyələri və formaları”, “Psixoloji eksperiment: nəzəriyyə və praktika”, “Deprivasiya problemi: nəzəriyyə və təcrübə”

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Ümumi psixologiya sahəsində mətnlərin mütaliə prosesinin  psixoloji xüsusiyyətləri,  “xronotopik mütaliə” modelinin tətbiqi imkaları kimi məsələlər elmi maraqlara daxildir.
 • Sosial psixologiya  sahəsində olan maraqları milli və dini identikliyinin inkişafının  problemləri ilə əlaqəlidir.

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR,  KURSLAR,  TRENİNQLAR

 • Respublika elmi-praktik konfrans 7 aprel 2017, Bakı.
 • Mədəni müxtəliflik: dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. 9 aprel 2016, Bakı.
 • Ümumrespublika elmi-praktik konfrans , 19 dekabr 2016, Bakı.
 • The 34 annual scientific meeting of the international society of political psychology.  Cooperation and Human Societies: Towards a multidisciplinary Political Psychology, 9-12 july, 2011, Istanbul, Turkey.
 • Müasir fəlsəfə, elm və mədəniyyət: postqeyri-klassik epistemologiya. Respublika konfransı  , 18 may 2011-ci il

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Зависимость импли­цит­­ных измерений установ­ки от нарративного вмешательства в ситуации Карабахского конфликта/ «Психолоэийа» журналы. Б., №1, 2013. (R.Qaragözov)
 2. Влияние разных ти­­­пов нарративов на имплицитные установки/ Вектор науки, Тольяттинский государственный университет, серия Педагогика, психология., №2(17), 2014, с.99-102. (R.Qaragözov)
 3. Ümumi psixologiyadan ixtisas praktikumu (dərslik) / Bakı, 2014. 18,5ç.v. (T.Babayeva)
 4. Практикум по общей психологии (proqram) / Bakı, 2014. 20 s. (T.Babayeva)
 5. Ümumi psixologiyadan ixtisas praktikumu (proqram) / Bakı, 2014. 22 s. (T.Babayeva)
 6. Şəxsiyyətin formalaşmasında dini identikliyin rolu/ BDU,2015.Dil və ədəbiyyat jurnalı №3 (95), 375-378 s. (T.Babayeva)
 7. Болевая коллективная память и негативный аффект Карабахского конфликта / Strateji təhlil, №2 (13), Bakı. 2015, 37-50 s. (R.Qaragözov)
 8. К вопросу о связи этнической и национальной идентичности/  Bakı Universitetinin xəbərləri. Bakı, 2016, Sosial elmlər seriyası. S.109-120. (Ə.Bayramov, T.Babayeva)
 9. Национальная  идентичность и особенности национальной инкультурации/ Mədəni müxtəliflik: dünya və Azərbaycan. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. 9 aprel 2016, Bakı, s.282-285
 10. Şəxsiyyətin formalaşmasında dini identikliyin rolu və tədqiqi istiqamətləri/ “Çağdaş dövr və sosial elmlərin aktual problemləri” mövzusunda Ümumrespublika elmi konfransın materialları. Bakı-2016, 21-24. (T.Babayeva)
 11. Psixologiyada dövlət və vətəndaşlıq identikliyi anlayışları./ Respublika elmi-praktik konfrans materialları, 7 aprel 2017, s 39-42. (T.Babayeva)
 12. Şəxsiyyətin formalaşmasında dini identikliyin rolu və tədqiqi istiqamətləri/ Ümumrespublika elmi-praktik konfrans materialları, 19 dekabr 2016, Bakı, s.21-24. (T.Babayeva)
 13. Ünsiyyət psixologiyası / Dərs  vəsaiti, « Ecoprint» ,Bakı, 2016 (İ.M.Məmmədli)
 14. «Хронотопическое чтение» как метод нарративного анализа/ XXI век,Человек и окружающий мир. Пенза, 2018, выпуск 1, стр.60-72
 15. Garagozov R., Gadirova, R. Narrative intervention in interethnic conflict. Political Psychology.doi 10.1111/pops.12531"